CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Trường THPT Nguyễn Thái Học lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

 thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Trường THPT Nguyễn Thái Học lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025

 

         ĐẢNG BỘ HUYỆN CHƯ PƯH

CHI BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI HỌC

Số 01- CTrHĐ/CB

******

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Chư Pưh, ngày10 tháng  05 năm 2020

 

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

 thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Trường THPT Nguyễn Thái Học lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025

 

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam;

Căn cứ báo cáo chính trị của chi bộ Trường THPT Nguyễn Thái Học về kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ Trường THPT Nguyễn Thái Học khóa III, quan điểm mục tiêu và giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội chi bộ Trường THPT Nguyễn Thái Học lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025;

          Đại hội chi Bộ Trường THPT Nguyễn Thái Học lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025 thống nhất thông qua chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội chi bộ lần thứ  III, nhiệm kỳ 2020-2025 với các nội dung như sau:

          I - Mục đích, yều cầu.

  1. Về quan điểm.

Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của chi bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên đoàn kết, sáng tạo, tích cực tham mưu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, trên cơ sở lãnh đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, giữ vững nguyên tắc sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; chú trọng công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 2. Về mục tiêu tổng quát.

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ và đảng viên; phát huy dân chủ, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Không ngừng nâng cao trình độ đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Phát huy dân chủ, sức mạnh khối đại đoàn kết trong chi bộ. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và đổi mới phương thức lãnh đạo của chi bộ, nâng cao hiệu quả tập hợp và vận động quần chúng của các đoàn thể.

- Ngay sau Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc nhiệm kỳ 2020-2025, Cấp ủy chi bộ Trường THPT Nguyễn Thái Học tổ chức cho đảng viên học tập, nghiên cứu và quán triệt đầy đủ các nội dung Văn kiện đại hội Đảng các cấp, gắn với triển khai nghị quyết Đại hội chi bộ Trường THPT Nguyễn Thái Học lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Quán triệt cho đảng viên đầy đủ về quan điểm, mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ và giải pháp của chi bộ trong giai đoạn 2020-2025 đã được Đại hội thông qua. Từ đó nâng cao nhận thức của toàn thể đảng viên trong chi bộ tham mưu thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

II - Chương trình hành động.

  1. Mục tiêu chung.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo và tính tiền phong gương mẫu của tổ chức đảng và từng đảng viên; tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng Đảng, thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên ngày càng đạt kế quả cao. Phòng chống hiệu quả những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác của Đảng bộ huyện,Nghị quyết của chi bộ Trường THPT Nguyễn Thái Học trong từng năm và cả nhiệm kỳ.

2. Mục tiêu cụ thể.

(1). Phấn dấu 100% cán bộ công chức, viên chức, nhân viên hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có trên 90% lao động đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 15% Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và 2% Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh được các cấp tặng giấy khen, Bằng khen và các danh hiệu thi đua khác.

(2). 100% đảng viên không vị phạm kỷ luật.

(3). 100% cán bộ công chức, viên chức, nhân viên tham gia thực hiện phong trào thi đua yêu nước hàng năm do Sở Giáo dục và Đào tạo phát động.

(4). Phấn đấu trường đạt chuẩn Quốc gia.

(5). Phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên được học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các Nghị quyết; Chuyên đề của các cấp ủy Đảng.

(6). Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm: 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

(7). Chọn cử Đảng viên thuộc diện quy hoạch CBQL học các lớp lý luận chính trị, Quản lý giáo dục đạt 100% chỉ tiêu được giao.

(8). Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp mới 06 đảng viên trở lên.

(9). Cử 08 giáo viên trở lên đi học trình độ sau đại học theo quy hoạch.

(10). Chất lượng giáo dục hai mặt tiếp tục được nâng lên và đi vào ổn định, năm sau cao hơn năm trước. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ: Trên 60% học sinh khá, giỏi; Tỉ lệ học sinh yếu, kém dưới 5%; tỷ lệ đậu Đại học, CĐ trên 75%; tỷ lệ tốt nghiệp THPT trên 99%. Về xếp loại hạnh kiểm đạt 98% hạnh kiểm tốt, khá. Tỷ lệ học sinh lên lớp hàng năm trên 97%; Duy trì sỹ số đạt 98% trở lên.

(11). Hàng năm có ít nhất 08/9 bộ môn có đội tuyển dự thi cấp tỉnh và kết quả có ít nhất 80% học sinh dự thi có giải, phấn đấu trong nhiệm kỳ có từ trên 40 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó có giải nhất cấp tỉnh và có học sinh đạt giải cấp quốc gia.

 

3. Về thời gian thực hiện.

Hàng năm căn cứ vào nghị quyết của Đảng bộ huyện, chi bộ chủ động xây dựng Nghị quyết, kế hoạch cụ thể hóa từng chỉ tiêu, nhiệm vụ để tổ chức triển khai thực hiện hàng tháng, quý, năm và cả nhiệm kỳ 2020 – 2025.

III - Nhiệm vụ và giải pháp.

1. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng.

- Nâng cao vai trò của cấp ủy Chi bộ, cá nhân đảng viên là lãnh đạo nhà trường trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, quốc phòng an ninh của Nghị quyết Đại hội, gắn với thực hiện các Chương trình, các cuộc vận động của Trung ương, Tỉnh, Huyện triển khai thực hiện. Khơi dậy và phát huy tinh thần sáng tạo, tham mưu của đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên nhà trường, tích cực chủ động tham mưu cho Chi bộ xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của người đảng viên gắn với nhiệm vụ được cơ quan, đoàn thể. Xây dựng và duy trì cơ quan đạt chuẩn Công sở Văn hóa hằng năm.

- Giáo dục cán bộ đảng viên tăng cường cảnh giác trước các âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của bọn phản động cơ hội.  Quán triệt và thực hiện tốt Quy chế dân chủ. Phát huy vai trò của đảng viên trong triển khai thực hiện công tác này. Đảm bảo 100% cán bộ, đảng viên, người lao động trong nhà trường được tham gia thực hiện đúng, đủ các nội dung của Quy chế Dân chủ cơ sở. Công khai, minh bạch các hoạt động trong nhà trường.

2. Về công tác chính trị tư tưởng.

Quán triệt đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước đến đảng viên và cán bộ công chức, viên chức của cơ quan, tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống, nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng cho cán bộ, đảng viên, xây dựng tác phong làm việc đúng đắn. Thường xuyên thực hiện việc học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên.

3. Về công tác tổ chức cán bộ.

 Phát huy vai trò của nòng cốt của Cấp ủy chi bộ, trong phạm vi chức năng, quyền hạn, chi bộ lãnh đạo chính quyền, các đoàn thể xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Củng cố kiện toàn bộ máy chi bộ, tham gia ý kiến về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt của chính quyền, các đoàn thể, ổn định tổ chức biên chế. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên. Phân công các đồng chí trong chi ủy phụ trách các đoàn thể. Giám sát đảng viên tham gia sinh hoạt tại địa bàn nơi cư trú theo qui định của Đảng.

2. Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội.

Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức đoàn thể dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ nhà trường; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong việc cụ thể hoá và triển khai thực hiện các chủ trương của Chi bộ; tăng cường hơn nữa hiệu quả triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, ngành Giáo dục và Đào tạo; nắm vững tâm tư nguyện vọng của quần chúng để có các giải pháp xử lý kịp thời. Tiếp tục duy trì các hoạt động để cùng với nhà trường duy trì sĩ số học sinh.

- Công đoàn: Thực hiện tốt vai trò bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên lao động. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động. Phát động nhiều phong trào thiết thực, mang tính giáo dục cao nhân các ngày lễ lớn. Tổ chức quản lý nguồn tài chính, thanh quyết toán đúng quy định. Phối hợp tốt với nhà trường trong việc nâng cao chất lượng các hoạt động chuyên môn. Tiếp tục thức hiện các chương trình hoạt động để cùng với nhà trường làm tốt công tác duy trì sĩ số học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục.

- Đoàn thanh niên: Phát động nhiều phong trào cho đoàn viên tham gia nhân các ngày lễ lớn trong năm. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thanh niên ưu tú để giới thiệu kết nạp đoàn viên. Tham gia tốt mọi phong trào do Đoàn các cấp và địa phương tổ chức. Tạo ra nhiều mô hình hoạt động phong phú và da dạng, tránh tình trạng hoạt động mang tính hình thức, rập khuôn. Thực hiện tốt chương trình rèn luyện đoàn viên. Tổ chức cho học sinh học tập và thực hiện tốt Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Hội Chữ thập đỏ: Chi bộ chỉ đạo hội chử thập đỏ làm tốt công tác nhân đạo từ thiện, quan tâm sâu sắc đến hội viên, nhất là hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp tuyên truyền phòng chống bệnh nhất là các bệnh lây nhiểm trong cán bộ, giáo viên và học sinh. Xây dựng và duy trì vườn thuốc nam, cũng như duy trì tủ thuốc y tế đảm bảo cho việc sơ cứu, khám chữa một số bệnh thông thường. Tham gia có hiệu quả các hoạt động do cấp trên phát động

5. Công tác xây dựng đảng.

- Thực hiện sinh hoạt cấp ủy cũng như sinh hoạt chi bộ thường kỳ và tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo quy định. Triển khai có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ, hàng năm phải xây dựng kế hoạch giám sát đảng viên, kiểm tra đảng viên. Đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng chính trị, phê bình và tự phê bình theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII của Đảng.

- Tiếp tục  thực hiện Chỉ thị 05 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai và thực hiện nghiêm túc quy định những điều đảng viên không được làm, kiên quyết xử lý nghiêm những đảng viên vi phạm. Nhiệm kỳ III (2020-2025), chi bộ kết nạp từ 3-4 đảng viên mới; 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ , trong đó có 15%  đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tập thể chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

6. Xây dựng Trường THPT đạt chuẩn Quốc Gia.

- Tham mưu với Tỉnh, Sở Giáo dục, Huyện đầu tư kinh phí, quy hoạch diện tích mặt bằng đảm bảo các điều kiện chuẩn về cơ sở vật chất và thiết bị trường học. Có đủ diện tích khuôn viên, sân chơi, bãi tập; Có đủ phòng học, phòng học bộ môn và các phòng chức năng theo đúng tiêu chí của trường THPT chuẩn quốc gia. Làm tốt công tác tuyên truyền về công tác xã hội giáo dục để huy động nguồn lực của toàn xã hội (các ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, các xã, thị trấn, các nhà hảo tâm…) cùng chăm lo đến công tác giáo dục; Xây dựng cơ chế huy động xã hội hoá một cách cụ thể để các nhà trường thực hiện tốt công tác xã hội hóa nhằm tăng cường nguồn lực đầu tư CSVC trường học (các hạng mục công trình nhỏ, đồ dùng, thiết bị dạy học…)

Thời gian hoàn thành tháng 11/2020.

- Tham Mưu với Sở Giáo dục, UBND Huyện sớm “Hoàn thành Đề án đề nghị UBND tỉnh Sáp nhập, thành lập Trường THCS&THPT Võ Nguyên Giáp tại xã Iale.”

 

7. Nâng cao chất lượng giáo dục.

          - Quan tâm xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ; Tích cực thực hiện đổi mới phương pháp dạy học; Thực hiện tốt kế hoạch, chương trình giáo dục; Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại học sinh theo quy định, nâng dần tỷ lệ học sinh khá giỏi về học lực, (hạn chế tỷ lệ yếu kém); học sinh tốt khá về hạnh kiểm (hạn chế tối đa tỷ lệ yếu). Triển khai nội dung tập huấn về phương pháp dạy học các môn học và phương pháp hướng dẫn học sinh tự học đã được Sở tập huấn hằng năm, vận dụng vào thực tế xây dựng và đánh giá bài học.

- Giao cho các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên chủ động rà soát, tinh giản nội dung dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của chương trình môn học; khuyến khích giáo viên thiết kế lại các tiết học trong sách giáo khoa thành các bài học theo chủ đề (trong mỗi môn học hoặc liên môn) để tổ chức cho học sinh hoạt động học tích cực, tự lực chiếm lĩnh kiến thức và vận dụng vào thực tiễn; chú trọng lồng ghép giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Kế hoạch dạy học của tổ/nhóm chuyên môn phải được lãnh đạo nhà trường nhận xét, góp ý  phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện. BGH cùng với tổ trưởng tăng cường công tác kiểm tra chuyên đề, toàn diện, đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ của GV nhằm phát hiện và điều chỉnh kịp thời những tồn tại trong công tác dạy học.

8. Triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Tiếp tục tổ chức cho cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nghiên cứu xây dựng các tiêu chí cụ thể về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên theo tấm gương đạo đức của Bác; tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khóa XI,XII), làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên luôn nghiêm túc tự phê bình và phê bình, xây dựng đoàn kết nội bộ, đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, cơ hội, cục bộ; Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ và đảng viên.         

III - Tổ chức thực hiện.

Chương trình hành động thực hiện nghị quyết chi bộ được phổ biến đến tất cả đảng viên trong chi bộ, chi bộ đề nghị tất cả các đảng viên trong chi bộ nghiêm túc thực hiện, các đồng chí đảng viên là trưởng các Đoàn thể, cán bộ chủ chốt, tổ trưởng chuyên môn tiền phong gương mẫu, phối hợp với cấp ủy chi bộ triển khai giám sát đảng viên thực hiện chương trình này đạt hiệu quả.

Chương trình này được Đại hội chi bộ Trường THPT Nguyễn Thái Học khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 thông qua ngày 10 tháng 05 năm 2020./.

 

   Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Huyện ủy;

- Các đảng viên chi bộ;

- Lưu Chi Bộ.                                 

 

T/M CHI BỘ

Bí thư

 

                         Ngô Xuân Tiến

 

 

Tác giả: Chi Bộ
Nguồn:Chi Bộ Trường Copy link
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 99
Tháng 12 : 655
Năm 2022 : 383.040