BCH Công Đoàn

 • Nguyễn Thị Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   06556432123
  • Email:
   luub@tentinh.gov.vn
 • Lương Ngọc Vịnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01234545454
  • Email:
   luua@tentinh.gov.vn