Thông tin chi tiết:
Lương Ngọc Vịnh
Họ và tên Lương Ngọc Vịnh
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Chức vụ Kế toán
Học hàm, học vị Cử nhân
Điện thoại 01234545454
Email luua@tentinh.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách