Đoàn Thanh niên

 • Trần Kim Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân
  • Điện thoại:
   0987645678
  • Email:
   ngdinht@gov.edu.vn
 • Trần Quang Duy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0897678652
  • Email:
   nguyena@tentinh.gov.vn